Warsaw (Poland) – 25.09.2018

Warsaw Autumn Festival

with Andrzej Bauer (cello), Bartosz Koziak (cello) and Magdalena Bojanowicz (cello)